Impressum

Weber Marking Systems SA
Interleuvenlaan Nr. 23, Bus 2
3001 Leuven-Heverlee
België

E-mail: info@webermarking.be
Phone: +32 16 38 79 50
Fax: +32 16 38 79 59

Uitsluiting van aansprakelijkheid

1. Inhoud van het online-aanbod 
Bluhm Systeme is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie. Aansprakelijkheidclaims jegens Bluhm Systeme, die betrekking hebben op schades van materiële of ideële aard, die door het gebruiken of niet gebruiken van de aangeboden informatie resp. door het gebruiken van foutieve en onvolledige informatie veroorzaakt werden, zijn in beginsel uitgesloten, als er van de kant van Bluhm Systeme geen sprake is van aantoonbare opzettelijke of grove schuld. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. Bluhm Systeme behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, om delen van de internetpagina’s of het totale aanbod zonder speciale aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de openbaarmaking ervan tijdelijk of definitief te beëindigen.

2. Verwijzingen en links 
Bij directe of indirecte verwijzingen naar internetsites van derden (“links”), die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van Bluhm Systeme vallen, zou een aansprakelijkheidsverplichting uitsluitend van kracht worden in het geval dat Bluhm Systeme bekend is met de inhoud ervan en het haar technisch mogelijk zou zijn en het in alle redelijkheid van haar verwacht zou kunnen worden, om het gebruik in geval van onwettige inhouden te verhinderen. Bluhm Systeme verklaart hiermee uitdrukkelijk, dat op het moment waarop de link gemaakt werd er geen illegale inhouden op de te koppelen internetpagina’s kenbaar waren. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhouden of het auteurschap van de gelinkte/gekoppelde internetpagina’s heeft Bluhm Systeme geen enkele invloed. Daarom neemt Bluhm Systeme hiermee uitdrukkelijk afstand van alle inhouden van alle gelinkte/gekoppelde internetpagina’s, die na het aanbrengen van de links veranderd werden. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod gemaakte links en verwijzingen alsook voor door derden verstrekte informatie in de door de auteur gecreëerde gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhouden en in het bijzonder voor schades, die uit het gebruiken of niet gebruiken van dergelijke aangeboden informatie ontstaan, is uitsluitend de aanbieder van de internetpagina naar welke verwezen werd aansprakelijk, en niet degene, die via links slechts naar de respectievelijke publicatie verwijst.

3. Auteurs- en merkenrecht
Bluhm Systeme streeft ernaar, in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsfragmenten, videofragmenten en teksten in acht te nemen, in eigen beheer vervaardigde grafieken, geluidsfragmenten, videofragmenten en teksten te gebruiken of van licentievrije grafieken, geluidsfragmenten, videofragmenten en teksten gebruik te maken. Alle binnen het internetaanbod vermelde en eventueel door derden beschermde logo’s en merken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het telkens geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectievelijke geregistreerde eigenaren. Alleen op basis van het enkel vermelden mag niet geconcludeerd worden, dat handelsmerken niet door de rechten van derden beschermd zijn! De auteur van de internetpagina’s heeft het uitsluitende copyright voor de gepubliceerde en door de auteur zelf vervaardigde objecten. De reproductie of het gebruik van dergelijke grafieken, geluidsfragmenten, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bluhm Systeme niet toegestaan.

4. Privacy verklaring
Voor zover binnen het internetaanbod de mogelijkheid tot het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) bestaat, dan geschiedt het prijsgeven van deze gegevens door de gebruiker op uitdrukkelijk vrijwillige basis. De gebruikmaking en betaling van alle aangeboden diensten is – voor zover technisch mogelijk en redelijk – ook zonder opgave van dergelijke gegevens resp. onder opgave van anonieme gegevens of een pseudoniem toegestaan.

5. Geldigheid van deze uitsluiting van aansprakelijkheid 
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid dient als onderdeel van het internetaanbod, van waaruit naar deze pagina verwezen werd, beschouwd te worden. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet langer of niet volledig met de geldende rechtspositie in overeenstemming zouden zijn, dan blijven de inhoud en geldigheid van de overige delen van het document onverminderd van kracht.

5. Geldigheid van deze uitsluiting van aansprakelijkheid 
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid dient als onderdeel van het internetaanbod, van waaruit naar deze pagina verwezen werd, beschouwd te worden. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet langer of niet volledig met de geldende rechtspositie in overeenstemming zouden zijn, dan blijven de inhoud en geldigheid van de overige delen van het document onverminderd van kracht.