Producten en verpakkingen op
betrouwbare wijze labelen
Producten en verpakkingen op
betrouwbare wijze labelen
Ontwikkeling en fabricage
"Made in Germany"
Professionele oplossingen
voor de industrie

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring vindt u een toelichting op de wijze waarop, in welke omvang en met welk doel, wij in het kader van ons online-aanbod en de daaraan gekoppelde websites, functies en inhoud, evenals in het kader van online-activiteiten bij derden, zoals ons Social-Media-profiel, (hierna als geheel “online-aanbod" genoemd) persoonsgebonden gegevens (hierna kortweg “gegevens” genoemd) verwerken. Met het oog op de gebruikte begrippen zoals “persoonsgebonden gegevens” of de “verwerking” ervan, verwijzen we naar de definities in art. 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke:

Weber Marking Systems SA
Interleuvenlaan Nr. 23, Bus 2
3001 Leuven-Heverlee

Phone: +32 16 38 79 50

Functionaris voor de gegevensbescherming:

U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming en het bedrijf op het volgende e-mailadres: privacy@webermarking.de.

Soorten te verwerken data:

 • Administratieve gegevens (zoals namen, adressen).
 • Contactgegevens (zoals mailadres, telefoonnummer).
 • Inhoudelijke informatie (zoals teksten, foto’s, video’s).
 • Contractgegevens (zoals onderwerp van de overeenkomst, duur, klantencategorie).
 • Gebruiksinformatie (bijv. bezochte websites, interesse in de inhoud, tijdstippen van bezoeken).
 • Meta-/communicatiedata (zoals informatie over de apparatuur, IP-adressen).

Verwerking van speciale categorieën gegevens (art. 9, par. 1 AVG):

In beginsel worden gegevens uit speciale categorieën niet verwerkt, tenzij door de gebruiker deze worden ingevoerd om te worden verwerkt, zoals bij het invullen van een online-formulier.

Categorieën personen waarop de verwerking van toepassing is:

 • Klanten ( Geïnteresseerden / Leveranciers
 • Bezoekers en gebruikers van het online-aanbod.

Hierna noemen we de betrokkenen allen bij elkaar ook “gebruikers”.

Doel van de verwerking:

 • Het beschikbaar stellen van het online-aanbod, met de daarbij inbegrepen inhoud en functies.
 • Het nakomen van contractuele verplichtingen, service en klantenzorg.
 • Het beantwoorden van aanvragen om contact op te nemen en communicatie met de gebruikers.
 • Marketing, reclame en marktonderzoek.
 • Veiligheidsmaatregelen.

Versie: 09-05-2018


1. Onderliggende juridische maatstaven

Zoals bepaald in art. 13 van de AVG stellen we u op de hoogte van de wettelijke basis van onze gegevensverwerking. Voor zover de wettelijke basis niet in de privacyverklaring is vermeld, is het onderstaande van toepassing: Art. 6, par. 1, lid a en art.7 van de AVG zijn de wettelijke basis dat toestemming moet worden verkregen en de wettelijke basis voor de verwerking om aan onze verplichtingen te voldoen en voor het uitvoeren van contractuele maatregelen, evenals voor het beantwoorden van aanvragen is art. 6, par.1, lid b van de AVG. De wettelijke basis voor de verwerking om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen is art. 6, par.1, lid c van de AVG en voor de verwerking ten behoeve van de handhaving van onze terechte belangen is dat art. 6, par.1, lid f van de AVG. De wettelijke basis is in het geval dat vanuit levensbelang van betrokkenen of van andere natuurlijke personen de noodzaak ontstaat dat de persoonsgebonden gegevens worden verwerkt, art. 6, par. 1, lid d van de AVG.

2. Wijzigen en bijwerken van de privacyverklaring

We vragen u om u regelmatig op de hoogte te stellen van de inhoud van onze privacyverklaring. Zodra wijzigingen in de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dit noodzakelijk maken, passen we onze privacyverklaring aan. We stellen u ervan op de hoogte indien door deze wijzigingen op één of andere wijze uw medewerking is vereist (zoals uw toestemming) of u op andere wijze persoonlijk bericht moet ontvangen.

3. Beveiligingsmaatregelen

 1. We treffen, zoals bepaald in art. 32 van de AVG, met inachtneming van de nieuwste technische ontwikkelingen, de implementatiekosten en het soort, de omvang, de omstandigheden en de doeleinden van de verwerking, evenals van de uiteenlopende waarschijnlijkheden dat deze zich voordoen en de omvang van de risico’s voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een met het risico overeenstemmende beveiligingsniveau te waarborgen. De maatregelen omvatten met name het borgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens, door middel van controle op de fysieke toegang tot de gegevens, evenals op de toegankelijkheid, het invoeren, doorgeven, waarborgen van de beschikbaarheid en het splitsen van de gegevens met betrekking tot uzelf. Daarnaast hebben we procedures opgezet die de garantie bieden dat de rechten van betrokkenen en het wissen van gegevens in acht worden genomen en dat er wordt gereageerd wanneer gegevens gevaar lopen. Bovendien houden we al tijdens ontwikkeling en keuze van hardware, software en procedures, rekening met de bescherming van persoonsgebonden gegevens, in overeenstemming met het principe van gegevensbescherming door middel van technische voorzieningen en door instellingen vooraf, die de gegevensbescherming ondersteunen (art.25 van de AVG).
 2. Tot de veiligheidsmaatregelen behoort met name de gecodeerde overdracht van gegevens tussen onze server en uw browser.

4. Samenwerking met opdrachtnemers en derden

 1. Voor zover we in het kader van onze verwerking, gegevens bekend maken aan anderen en ondernemingen (opdrachtnemers of derden), gegevens doorgeven of genoemden op andere wijze toegang tot deze gegevens verschaffen, vindt dit uitsluitend plaats op basis van hetgeen wettelijke is toegestaan (bijvoorbeeld wanneer het doorgeven van gegevens aan derden, zoals een betaalservice, volgens art. 6, par.1, lid b van de AVG, noodzakelijk is om aan de overeenkomst te voldoen), u daarvoor toestemming hebt verleend, er een wettelijke plicht daartoe bestaat of op basis van ons terechte belang (bijvoorbeeld wanneer opdrachtnemers, webhosts enz. worden ingezet).
 2. Voor zover we derden opdracht geven gegevens te verwerken op basis van een zogenaamde “overeenkomst van opdracht” gebeurt dit op basis van art. 28 van de AVG.

5. Overdracht aan derden-landen

Voor zover we gegevens in een derde-land verwerken (d.w.z. buiten de Europese Unie EU) of de Europese Economische Ruimte (EER), of dit in het kader van gebruikmaking van diensten van derden, of van bekendmaking of het doorgeven van gegevens aan derden, gebeurt, gebeurt dat alleen op basis van: het nakomen van onze verplichtingen voorafgaande aan, of tijdens het uitvoeren van, een overeenkomst, op basis van uw instemming, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van onze terechte belangen. Onder voorbehoud van wat wettelijk of volgens een overeenkomst is toegestaan, verwerken we gegevens uitsluitend in een derde-land, of laten we die daar verwerken, als aan de bijzondere voorwaarden van art. 44 en verder, van de AVG is voldaan. Dat betekent dat de verwerking wordt uitgevoerd op basis van speciale garanties, zoals een officieel erkende bevestiging dat de gegevensbescherming van een niveau is dat met het Europese niveau van gegevensbescherming overeenstemt (in de VS met behulp van het zogenaamde “Privacy Shield”) of dat officieel erkende bijzondere contractuele verplichtingen in acht worden genomen (de zogenaamde “Standaardcontractbepalingen”).

6. Rechten van betrokkenen

 1. U hebt volgens art. 15 van de AVG het recht te eisen dat wordt bevestigd of betreffende gegevens worden verwerkt en over informatie over deze gegevens, alsook op aanvullende informatie en een kopie van de gegevens.
 2.    Volgens art. 16 van de AVG hebt u het recht te eisen dat de gegevens die op u betrekking hebben worden aangevuld of, als de gegevens die op u betrekking hebben onjuist zijn, worden gecorrigeerd.
 3. U hebt volgens de bepalingen in art. 17 van de AVG het recht te eisen dat de betreffende gegevens onmiddellijk worden gewist, of anders volgens de bepalingen in art. 18 van de AVG, te eisen dat de verwerking wordt beperkt.
 4. U hebt volgens de bepalingen in art. 20 van de AVG het recht te eisen dat u de gegevens, die op u betrekking hebben en die u ons ter beschikking hebt gesteld, ontvangt en te eisen dat deze aan een andere verantwoordelijke worden doorgegeven.
 5. Daarnaast hebt u volgens art. 77 van de AVG het recht bezwaar in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende overheidsinstantie.

7. Recht op herroeping

U hebt volgens art. 7, par. 3, van de AVG het recht om een gegeven instemming, zonder terugwerkende kracht, te herroepen.

8. Recht op bezwaar

U kunt, zoals bepaald in art. 21 van de AVG, op ieder gewenst moment bezwaar indienen tegen verdere verwerking in de toekomst van de op u betrokken gegevens. Bezwaar kan in het bijzonder worden ingediend wanneer de gegevens worden verwerkt voor rechtstreekse reclamedoeleinden.

9. Cookies en recht van bezwaar bij rechtstreekse reclame

Wij maken gebruik van tijdelijke en permanente cookies, dat wil zeggen kleine bestanden die worden opgeslagen op een apparaat van de gebruiker ( zie de laatste paragraaf van deze privacyverklaring voor een uitleg over het begrip en de werking). Deels dienen deze cookies voor de veiligheid of zijn ze voor de exploitatie van ons online-aanbod noodzakelijk (bijv. voor het beschikbaar stellen van de website) of om de beslissing van de gebruiker, wanneer hij of zij de cookie-banner bevestigt, op te slaan. Daarnaast maken wij, of onze partners voor de technologie, gebruik van cookies om het bereik te meten en voor marketingdoeleinden. De gebruikers worden hiervan bij het doornemen van de privacyverklaring op de hoogte gebracht.

Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van het cookie met online marketing als doel kan bij meerdere diensten, vooral in het geval van tracking, via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices/ of via de Europese site http://www.youronlinechoices.com/ worden ingediend. Bovendien kan de opslag van cookies worden verhinderd door deze uit te schakelen via de browserinstellingen. Denk eraan dat u dan mogelijk niet alle functies van het online-aanbod zult kunnen gebruiken.

10. Gegevens wissen

Zoals bepaald in art. 17 en 18 van de AVG worden de door ons verwerkte gegevens gewist of de verwerking ervan wordt beperkt. Voor zover dat niet uitdrukkelijk binnen het kader van deze privacyverklaring is vermeld, worden de bij ons opgeslagen gegevens gewist zodra deze niet meer worden benodigd voor het aangegeven doel en het wissen niet door wettelijke verplichtingen wordt belemmerd. Voor zover de gegevens niet worden gewist, omdat deze voor andere en wettelijke toegestane doeleinden nog zijn vereist, wordt de verwerking ervan beperkt. Dat wil zeggen dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit is bijv. van toepassing op gegevens die op basis van handels- en belastingrecht moeten worden gearchiveerd.

11. Contact opnemen

 1. Wanneer contact met  ons wordt opgenomen (via het contactformulier of per e-mail) vindt verwerking van de gegevens van de gebruiker, voor afhandeling van de aanvraag om contact op te nemen en aanvullende verwerking, plaats volgens art. 6, par. 1, lid b van de AVG.
 2. De gegevens van de gebruiker worden mogelijk opgeslagen in ons Customer-Relationship-Management System ("CRM System") of in een vergelijkbaar systeem voor het verwerken van aanvragen.

12. Commentaren en blog-bijdragen

 1. Wanneer gebruikers commentaren of andere bijdragen toevoegen worden hun IP-adressen op basis van onze terechte belangen in de zin van art. 6 par. 1, lid f van de AVG gedurende 7 dagen in het geheugen bewaard.
 2. Dit dient voor onze veiligheid, mocht iemand in een commentaar of bijdrage de wet overtreden (belediging, verboden politieke propaganda, enz.). Omdat we in een dergelijk geval zelf voor het commentaar of de bijdrage aansprakelijk kunnen worden gesteld, is het in ons belang de identiteit van de auteur te kennen.

13. Registratie van toegangsgegevens en logbestanden

 1. We registreren op basis van onze terechte belangen in de zin van art. 6, par. 1, lid f van de AVG, de gegevens van ieder bezoek aan de server waarop onze service zich bevindt (zogenaamde server-logbestanden). Tot de toegangsgegevens behoren de naam van de opgeroepen website, het bestand, de datum en het tijdstip van opvragen, het overgedragen datavolume, een melding over een succesvolle oproep, het type en de versie van de browser, het besturingssysteem van de gebruiker, de verwijzende URL (de pagina van waaruit is opgeroepen), het IP-adres en de provider die de aanvraag heeft gedaan.
 2. De informatie in het logbestand wordt uit veiligheidsoverwegingen (bijv. om gevallen van misbruik of bedrog op te helderen) gedurende maximaal zeven dagen opgeslagen en vervolgens gewist. Gegevens die voor bewijsdoeleinden verplicht langer moeten worden opgeslagen, zijn tot de definitieve opheldering van het betreffende voorval, van het wissen uitgezonderd.

14. Online-vertegenwoordiging bij sociale media

 1. We zijn online vertegenwoordigd op sociale netwerken en platformen om met de klanten, geïnteresseerden en gebruikers, die daar actief zijn te communiceren en hen daar over onze producten en diensten te kunnen informeren. Bij het oproepen van de betreffende netwerken en platformen zijn de verkoopvoorwaarden en de richtlijnen voor de gegevensverwerking van de betreffende exploitant van toepassing.
 2. Voor zover in het kader van onze privacyverklaring niet anders is vermeld, verwerken we de gegevens van de gebruiker voor zover deze via de sociale netwerken en platformen met ons communiceren, bijv. door op onze online-presentaties een bijdrage op te stellen of ons berichten te schrijven.

15. Cookies en het vaststellen van het bereik

 1. Cookies zijn een vorm van informatie die door onze internetserver of internetservers van derden naar de internetbrowser van de gebruiker worden overgedragen en daar worden opgeslagen totdat ze daarna weer worden opgevraagd. Cookies zijn of kleine bestanden, of overige manieren om informatie op te slaan.
 2. We maken gebruik van “sessie-cookies” die uitsluitend voor de duur van het lopende bezoek aan onze online-presentatie worden opgeslagen (bijv. om uw inlogstatus op te slaan, die alleen al onmisbaar is om u toegang tot ons online-aanbod te kunnen verschaffen). In een sessie-cookie wordt een toevallig gegenereerd eenduidig identificatienummer opgeslagen, een zogenaamd sessie-ID. Bovendien bevat een cookie informatie over zijn herkomst en de opslagduur. In een dergelijk cookie kunnen geen andere gegevens worden opgeslagen. Een sessie-cookie wordt gewist zodra u het gebruik van ons online-aanbod hebt beëindigd en u zich bijvoorbeeld uitlogt of de browser afsluit.
 3. De gebruiker wordt in het vervolg van deze privacyverklaring op de hoogte gebracht van het gebruik van cookies in het kader van het onder een willekeurig alias meten van het bereik.
 4. Wil een gebruiker (m/v) niet dat op zijn of haar computer een cookie wordt opgeslagen, dan wordt hem of haar gevraagd de betreffende optie in de systeeminstellingen van zijn of haar browser te deactiveren. Al opgeslagen cookies kunnen in de systeeminstellingen van de browser worden gewist. Door cookies te blokkeren kunnen de functies van het online-aanbod onderhevig zijn aan beperkingen.
 5. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van cookies die bestemd zijn om het bereik te meten en voor reclamedoeleinden  worden gebruikt, via de deactiveringspagina van Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) en ook via de Amerikaanse website (http://www.aboutads.info/choices) of via de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

16. Google Analytics

 1. Op basis van onze terechte belangen (dat wil zeggen belang bij de analyse, optimalisering en rendabele exploitatie van ons online-aanbod in de zin van art. 6, par.1, lid f van de AVG) maken we gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”. Google maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over de manier waarop u het online-aanbod gebruikt wordt gewoonlijk doorgegeven aan een server van Google in de VS en daarin opgeslagen.
 2. Google is gecertificeerd in overeenstemming met de overeenkomst Privacy Shield en biedt daarmee de garantie dat zij de Europese wet op de gegevensbescherming aanhouden (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
 3. In opdracht van ons, gebruikt Google deze informatie om het gebruik van ons online-aanbod door de gebruiker te analyseren, rapporten op te stellen over de activiteiten binnen dit online-aanbod en om andere diensten, die verband houden met het gebruik van het online-aanbod en het internetgebruik, voor ons uit te voeren. Hierbij kunnen uit de verwerkte gegevens gebruikersprofielen onder alias worden samengesteld.
 4. We benutten Google Analytics om de, in het kader van advertentieservices van Google en diens partners, aangeboden advertenties uitsluitend aan die gebruikers te tonen, die ook interesse in ons online-aanbod hebben getoond, of die bepaalde kenmerken (zoals interesse in bepaalde onderwerpen of producten, die aan de hand van de bezochte websites wordt vastgesteld) hebben, die we doorgeven aan Google (zogenaamde “remarketing”- of “Google Analytics Audiences”). Met behulp van de remarketing audiences willen we ons er ook van verzekeren, dat onze advertenties passen bij de potentiële interesse van de gebruiker en niet als hinderlijk worden ervaren.
 5. We maken uitsluitend gebruik van Google Analytics wanneer het anoniem maken van het IP-adres is geactiveerd. Dat betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de overeenkomst voor de Europese Economische Ruimte wordt getrunkeerd. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort.
 6. Het IP-adres dat de browser van de gebruiker heeft doorgegeven, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. De gebruikers kunnen verhinderen dat cookies worden opgeslagen, door de instelling van de browser-software op overeenkomstige wijze aan te passen. Bovendien kunnen de gebruikers verhinderen dat de gegevens over hun gebruik van het online-aanbod, die door het cookie worden gegenereerd, door Google worden verzameld en verwerkt, door het downloaden en installeren van de, via onderstaande link beschikbare, browser plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 7. Aanvullende informatie over het gegevensgebruik door Google, instellingsmogelijkheden en mogelijkheden om bezwaar te maken vindt u op de websites van Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners (“Gebruik van gegevens door Google tijdens uw gebruik van websites of apps van onze partners”), https://policies.google.com/technologies/ads (“Gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden”), https://adssettings.google.com/authenticated (“Beheer van informatie die Google gebruikt, om reclame in uw scherm te tonen”).

17. Google-Re/Marketing-Services

 1. We maken op basis van onze terechte belangen (dat wil zeggen: belang bij de analyse, optimalisering en een rendabele exploitatie van ons online-aanbod in de zin van art. 6, par. 1, lid f van de AVG) gebruik van de marketing en remarketing services (in het kort “Google Marketing Services”) van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, (“Google”“).
 2. Google is gecertificeerd in overeenstemming met de overeenkomst Privacy Shield en biedt daarmee de garantie dat zij de Europese wet op de gegevensbescherming aanhouden (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
 3. Met behulp van Google Marketing Services zijn we in staat advertenties voor en op onze website meer doelgericht te tonen, om gebruikers alleen die advertenties te tonen die mogelijk met hun interesses overeenkomen. Bieden we een gebruiker bijvoorbeeld advertenties aan voor producten voor welke hij of zij op een andere website interesse heeft getoond dan wordt dat “remarketing” genoemd. Voor deze doeleinden voert Google onmiddellijk, zodra onze website, of een andere waarop Google Marketing Services actief is, wordt opgevraagd, een programmacode uit waarmee zogenaamde (re)marketing-tags (onzichtbare grafische tekens of programmacode die ook “web beacons” worden genoemd) op de website worden geplaatst. Met behulp van deze web beacons wordt op de apparatuur van de gebruiker een apart cookie, dat wil zeggen een klein bestand, opgeslagen (er worden ook andere technologieën dan cookies toegepast). De cookies kunnen door verschillende domeinen worden geplaatst, onder andere door google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. In dit bestand staat vermeld welke websites de gebruiker heeft opgezocht, voor welke inhoud hij of zij zich heeft geïnteresseerd en op welk aanbod hij of zij heeft geklikt, daarnaast technische informatie over browser en besturingssysteem, verwijzende websites, de duur van het bezoek en ook andere gegevens over het van het onlineaanbod gemaakte gebruik. Eveneens wordt het IP-adres van de gebruiker geregistreerd, waarbij we in het kader van Google Analytics aantekenen dat het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie en in andere verdragslanden van de Overeenkomst voor de Europese Economische Ruimte wordt getrunkeerd en alleen bij wijze van uitzondering in het geheel aan een server van Google in de VS wordt doorgegeven en daar wordt getrunkeerd. Het IP-adres wordt niet met de gegevens van de gebruiker vanuit ander aanbod van Google samengevoegd. De eerder genoemde informatie kan Google op hun beurt ook aan dergelijke, uit andere bronnen verkregen, informatie koppelen. Bezoekt de gebruiker daarna andere websites dan kunnen in overeenstemming met de getoonde interesses, op zijn of haar interesses afgestemde advertenties worden getoond.
 4. De gegevens van de gebruiker worden in het kader van Google Marketing-Services onder een pseudoniem verwerkt. Dat houdt in dat Google de naam en het mailadres van de gebruiker niet opslaat of verwerkt, maar de relevante gegevens die aan het cookie zijn gerelateerd, verwerkt in het kader van een gebruikersprofiel onder pseudoniem. Vanuit Google gezien, houdt dat in dat de advertenties niet voor een feitelijk geïdentificeerd persoon worden beheerd en weergegeven, maar voor de eigenaar van het cookie, ongeacht wie deze eigenaar is. Dit is niet van toepassing wanneer een gebruiker Google uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven de gegevens te verwerken zonder dat deze van een pseudoniem zijn voorzien. De informatie die over de gebruiker door Google Marketing Services is verzameld wordt aan Google overgedragen en opgeslagen op servers van Google in de VS.
 5. Tot de door ons gebruikte Google Marketing Services behoort onder andere het online advertentieprogramma “Google AdWords”. Google AdWords verstrekt aan iedere klant van Google AdWords een ander “conversie-cookie”. Op deze manier kunnen deze cookies niet via de websites van de klanten van AdWords worden getraceerd. De informatie die met behulp van het cookie worden verzameld dient voor het samenstellen van conversiestatistieken voor de klanten van AdWords, die besloten hebben Conversion Tracking in te zetten. Klanten van AdWords ontvangen informatie over het totale aantal gebruikers, dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een, van een Conversion Tracking tag voorziene website. Genoemde klanten ontvangen echter geen informatie waarmee een gebruiker persoonlijk kan worden geïdentificeerd.
 6. Ook kunnen we de service “Google Optimizer” inzetten. Met Google Optimizer kunnen we in het kader van de zogenaamde “A/B-testings” nagaan wat het effect is van de diverse wijzigingen van een website (zoals wijziging van de invoervelden, het design enz.). Voor deze testdoeleinden worden cookies op de apparatuur van de gebruiker geplaatst. De gegevens van de gebruiker worden onder een pseudoniem verwerkt.
 7. Daarnaast kunnen we “Google Tag manager” inzetten waarmee Google analyse- en marketingservices in onze website worden geïntegreerd en kunnen worden beheerd.
 8. Raadpleeg voor aanvullende informatie over de wijze waarop Google gegevens voor marketingdoeleinden gebruikt op de overzichtspagina: https://policies.google.com/technologies/ads, de privacyverklaring van Google kan op https://policies.google.com/privacy worden opgeroepen.
 9. Indien u bezwaar wilt indienen tegen door Google Marketing Services aangeboden, aan uw interesses gerelateerde reclame, kunt u gebruik maken van de door Google aangeboden mogelijkheden voor  instellingen en voor Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

18. Newsletter

 1. In onderstaande toelichting stellen we u op de hoogte van de inhoud van onze Newsletter, daarnaast over de procedures om u te abonneren, voor de toezending en voor de statistische analyse en over uw rechten om bezwaar aan te tekenen. Door u op onze Newsletter te abonneren, gaat u akkoord met de ontvangst van de Newsletter en met de beschreven procedure.
 2. Inhoud van de Newsletter: Wij versturen Newsletters, e-mail en overige elektronische berichten met informatie over reclame (hierna “Newsletter”) uitsluitend met instemming van de ontvanger of met wettelijke toestemming. Voor zover in het kader van een abonnement op de Newsletter een cocrete beschrijving van de inhoud is gegeven, is de inhoud bepalend voor de instemming van de gebruiker. Daarnaast bevatten onze Newsletters informatie over onze producten, aanbiedingen, acties en over onze onderneming.
 3. Double-Opt-In en verslaglegging: Het afsluiten van een abonnement op onze Newsletter vindt plaats volgens de zogenaamde Double-Opt-In-procedure. Dat betekent dat u, nadat u zich hebt aangemeld, een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd om uw aanmelding te bevestigen. Deze bevestiging is vereist om te voorkomen dat een derde zich onder uw mailadres kan aanmelden. De aanmeldingen voor onze Newsletter worden gedocumenteerd als bewijs dat de aanmeldingsprocedure in overeenstemming met de wettelijk voorschriften is uitgevoerd. Daartoe behoort ook dat het tijdstip van aanmelding en bevestiging en uw IP-adres worden opgeslagen. Ook worden wijzigingen in uw, bij de verzendservice opgeslagen, gegevens gedocumenteerd.
 4. Verzendservice: De Newsletter wordt verzonden via Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, D-79106 Freiburg, hierna de “Verzendservice” genoemd. Hier staat de privacyverklaring van de verzendservice voor u ter inzage: https://www.inxmail.com/data-conditions.
 5. Bovendien kan de verzendservice volgens eigen informatie, deze gegevens - in een van een pseudoniem voorziene vorm, dat wil zeggen zonder dat deze aan een gebruiker zijn toegewezen - gebruiken om de eigen services te optimaliseren en te verbeteren, bijv. om technische optimalisering van de verzending en de weergave van de Newsletter, of voor statistische doeleinden om te bepalen uit welke landen de ontvangers stammen. De verzendservice gebruikt de gegevens van onze Newsletterontvangers echter niet om deze zelf te benaderen of om deze aan derden ter beschikking te stellen.
 6. Aanmeldingsgegevens: Om u aan te melden voor de Newsletter is alleen uw mailadres vereist. Als optie vragen we u om een naam, bedrijfsnaam en- adres en uw branche te vermelden, zodat de aanhef in de Newsletter wat persoonlijker en relevanter wordt.
 7. Meting van het succes- De Newsletters zijn voorzien van een zogenaamde “web beacon” (webbaken), een bestand ter grootte van een pixel, dat, zodra de Newsletter wordt geopend, door de server van de verzendservice wordt opgevraagd. In het kader van dit opvragen wordt als eerste technische informatie, zoals informatie over de browser en het besturingssysteem, evenals uw IP-adres en het tijdstip van opvragen geregistreerd. Deze informatie wordt gebruikt om de service technisch te verbeteren,  met behulp van de technische gegevens, of van de doelgroepen en hun leesgedrag aan de hand van de opvraaglocaties (die door middel van het IP-adres kunnen worden vastgesteld) of van de oproeptijdstippen. Onder de statistische registraties vallen ook de constatering of een Newsletter is geopend, wanneer deze werd geopend en op welke links wordt geklikt. Uitgaande van deze informatie kan de individuele gebruiker technisch worden getraceerd. Maar het is noch ons, noch het streven van de verzendservice, om individuele gebruikers te observeren. De analyses hebben vooral tot doel de leesgewoonten van onze gebruikers te leren kennen en onze inhoud aan hen aan te passen of om inhoud te verzenden die in overeenstemming met de interesses van de gebruikers varieert.
 8. Bluhm Systeme GmbH in Duitsland: Verzending van Newsletters en de meting van het succes vinden plaats op basis van instemming van de ontvanger volgens art. 6, par. 1, lid a, art. 7 van de AVG, in overeenstemming met § 7 alinea 2 nr. 3 van de UWG of op basis van wettelijke toestemming volgens § 7 alinea 3 van de UWG.
 9. Bluhm Systeme GmbH in Oostenrijk: Verzending van Newsletters en de meting van het succes vinden plaats op basis van instemming van de ontvanger volgens art. 6, par. 1, lid a, art. 7 van de AVG, in overeenstemming met § 107 alinea 2 van de TKG of op basis van wettelijke toestemming volgens § 107 alinea 2 en 3 van de TKG.
 10. De verslaglegging van de aanmeldingsprocedure vindt plaats op basis van onze terechte belangen volgens art. 6, par. 1, lid f van de AVG en dient als bewijs van instemming met ontvangst van de Newsletter.
 11. Opzegging/herroeping - U kunt uw abonnement op onze Newsletter op ieder gewenst moment opzeggen, dat wil zeggen uw instemming herroepen. Een link om de Newsletter op te zeggen staat aan het eind van iedere Newsletter. Persoonsgebonden gegevens van een gebruiker die zich uitsluitend op de Newsletter heeft geabonneerd en het abonnement heeft opgezegd, worden gewist.

19. Services en inhoud van derden opnemen

 1. In het kader van ons online-aanbod op basis van onze terechte belangen (dat wil zeggen belang bij de analyse, optimalisering en rendabele exploitatie van ons online-aanbod in de zin van art. 6, par. 1 lid. f. van de AVG) plaatsen we aanbod van inhoud en service van derden, om hun inhoud en services, zoals video’s of lettertypes te integreren (hierna “inhoud” genoemd). Hieraan is altijd de voorwaarde verbonden dat derden die bedoelde inhoud aanbieden, het IP-adres van de gebruiker zien, omdat zij zonder dit IP-adres de inhoud niet aan hun browser kunnen toesturen. Het IP-adres is dus noodzakelijk om bedoelde inhoud te kunnen weergeven. We doen ons best uitsluitend inhoud te gebruiken van providers die een IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te kunnen afleveren. Externe providers kunnen daarnaast voor statistische of marketingdoeleinden gebruik maken van zogenaamde pixel tags (onzichtbare grafische tekens, ook als “web beacons” aangeduid). Met behulp van “pixel tags” kan informatie zoals het bezoekersverkeer op de pagina’s van de website worden geanalyseerd. De informatie onder pseudoniem kan ook in cookies op de apparatuur van de gebruiker worden opgeslagen, en onder andere technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, duur van het bezoek en verdere gegevens over het gebruik van ons online-aanbod bevatten, en kan ook worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.
 2. In onderstaand overzicht zijn de externe providers weergegeven en hun inhoud, evenals links naar hun privacyverklaringen, waarin nadere aanwijzingen met betrekking tot het verwerken van gegevens en, deels hier al genoemde, mogelijkheden om bezwaar te maken (zogenaamde Opt-out) zijn opgenomen:
 • Externe lettertypes van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, www.google.com/fonts (“Google Fonts”). Google Fonts wordt geïntegreerd doordat de server bij Google (doorgaans in de VS) wordt opgeroepen. Privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Landkaarten van de service “Google Maps” beschikbaar gesteld door de externe provider Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Privacyverklaring: www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: www.google.com/settings/ads/.
 • In ons online-aanbod zijn functies van de service Google+ opgenomen. Deze functies worden aangeboden door de externe provider Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Wanneer u  in uw Google+- account bent ingelogd, kunt u, door op de Google+- button te klikken, de inhoud van onze pagina’s aan uw Google+- profiel koppelen. Op die manier kan Google het bezoek aan onze pagina's aan uw gebruikersaccount toewijzen. We maken u erop attent dat wij als aanbieder van deze pagina’s niet op de hoogte zijn van de inhoud van de gegevens die worden doorgegeven en op welke wijze deze door Google+ worden gebruikt. Privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Video’s van het platform “YouTube” van de externe provider Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Video’s van het platform “Vimeo” van de externe provider Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Privacyverklaring: https://vimeo.com/privacy.
 • Voor ons online aanbod maken we gebruik van marketing-functies (zogenaamde “LinkedIn Insight Tag“) van het netwerk LinkedIn. De provider is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Telkens wanneer één van onze pagina’s die functies van LinkedIn bevat wordt opgeroepen, wordt een verbinding met de servers van LinkedIn tot stand gebracht. LinkedIn ontvangt informatie dat u met uw IP-adres onze internetpagina’s hebt bezocht. Met behulp van de LinkedIn Insight Tag kunnen we in het bijzonder het succes van onze campagnes binnen LinkedIn analyseren of doelgroepen voor bedoelde campagnes vaststellen op basis van de interactie tussen de gebruiker en ons online-aanbod. Wanneer u bij LinkedIn bent geregistreerd, kan LinkedIn de interactie tussen u en ons online-aanbod bij uw gebruikersaccount plaatsen. Ook als u op de “Recommend-Button” van LinkedIn klikt en in uw account bij LinkedIn bent ingelogd, is LinkedIn in staat om uw bezoek aan onze website bij uw gebruikersaccount te plaatsen. LinkedIn is gecertificeerd in overeenstemming met de overeenkomst Privacy Shield en biedt daarmee de garantie dat zij de Europese wet op de gegevensbescherming aanhouden (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Privacyverklaring: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
 • In ons online-aanbod kunnen functies van de service, of het platform Twitter opgenomen zijn (hierna als “Twitter” aangeduid). Twitter is een aanbod van Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. De functies omvatten het weergeven van onze bijdragen op Twitter in het kader van ons online-aanbod, de koppeling met ons profiel bij Twitter evenals de mogelijkheid tot interactie met de bijdragen en de functies van Twitter zowel als om te bepalen of gebruikers via de door ons op Twitter geplaatste advertenties bij ons online-aanbod terechtkomen (de zogenaamde conversiebepaling). Twitter is gecertificeerd in overeenstemming met de overeenkomst Privacy Shield en biedt daarmee de garantie dat zij de Europese wet op de gegevensbescherming aanhouden (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Privacyverklaring: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization.
 • Externe code van JavaScript-Frameworks “jQuery”, beschikbaar gesteld door de externe provider jQuery Foundation, https://jquery.org.

Contact

Contact us

+32 16 38 79 50

Contact

Weber Marking Systems SA

Interleuvenlaan Nr. 23, Bus 2

3001 Leuven-Heverlee